VAT quick fixes

blog

/ 23 oktober 2019 / 4apps

BTW Quick Fixes 2020: snel pleisters plakken of opereren?

Op weg naar de totstandkoming van één gezamenlijke Europese btw-zone in 2022 (op zijn vroegst) heeft de EU vier zogenoemde ‘Quick Fixes’ uitgevaardigd die alle lidstaten voor het einde van dit jaar moeten implementeren. Omdat deze maatregelen vergaande gevolgen kunnen hebben voor uw btw-administratie, hebben we de meest urgente voor u op een rijtje gezet. Wij raden u aan deze verplichtingen tegen uw eigen administratie te houden, zodat u kunt bepalen of er ergens een pleister nodig is of dat u rekening moet houden met een operatie.

De Quick Fixes hebben stuk voor stuk impact op btw-heffingen en omvatten de volgende vier ‘ingrepen’:

  • Voorwaarden voor toepassing van het (Nederlandse) nultarief op intracommunautaire leveringen;
  • Bewijs voor intracommunautair transport van goederen;
  • Transacties met betrekking tot afroepvoorraad;
  • Toepassing van het nultarief in het geval van grensoverschrijdende ketentransacties binnen de EU.

Ad 1: Validatie middels VIES

Om voor het btw-nultarief voor grensoverschrijdende transacties binnen de EU in aanmerking te komen, moet de leverancier een geldig btw-nummer van de afnemer op zijn factuur vermelden. Een andere voorwaarde per 1 januari 2020 is de plicht om periodiek een Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (EU Sales List) in te dienen.

Actie: Valideer de btw-nummers van uw klanten met behulp van VIES (VAT Information Exchange System) en bepaal of alles met uw huidige ERP-systeem ook in de nieuwe situatie onder controle heeft. Breng waar nodig alternatieven in kaart. Omdat we niet uitsluiten dat veel bedrijven de hoeveelheid werk die hiervoor nodig is onderschatten, hebben we hierover onlangs dit blog gepubliceerd.

Ad 2: ‘Safe harbour’

Bovenop de bestaande regels om de toepasselijkheid van het btw-nultarief aan te tonen, zal een zogenaamde ‘Safe Harbour’-regel worden ingevoerd. Deze houdt in dat het nultarief alleen van toepassing is, wanneer het transport met ten minste twee onafhankelijke documenten kan worden aangetoond c.q. bevestigd die beide onlosmakelijk met het transport zijn verbonden.

Actie: Validatie van uw de huidige documentatie met betrekking tot grensoverschrijdend vervoer van goederen. Herziening van uw bestaande proces voor het verzamelen van de benodigde documentatie en beoordeling of deze toereikend is om aan te tonen dat het (Nederlandse) nultarief op intracommunautaire leveringen van toepassing is. Meer informatie over wat er onder ‘onafhankelijke documenten’ wordt verstaan, vindt u in deze pdf van onze partner E&Y.

Ad 3: ‘Afroepvoorraden’

Deze maatregel heeft betrekking op grensoverschrijdende transacties waarbij de leverancier goederen overbrengt naar een voorraadlocatie in een andere EU-lidstaat voor een bekende beoogde koper, zonder de eigendom van de goederen op dat moment al over te dragen. In het kader van de nieuwe regels moeten de goederen uiterlijk twaalf maanden na aankomst worden geleverd (afgeroepen). Bovendien moet het vervoer door de leverancier in een register worden vastgelegd en moeten de identiteit en het geldige btw-nummer van de beoogde koper worden vermeld in de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (EU Sales List). Als aan deze voorwaarden is voldaan, hoeft de leverancier zich niet meer als btw-plichtige in het land van levering te registreren om een (fictieve) IC-verwerking te registreren, zoals tot op heden het geval was.

Actie: Onderzoek uw huidige supply chain(s) om er zeker van te zijn dat alle systemen geschikt zijn om afroepvoorraadregelingen in de desbetreffende registers vast te leggen. Controleer of deze verplichting rechtstreeks kan worden toegepast/geïntegreerd in de fiscale regels van uw ERP-systeem. Overweeg of er relevante uitzonderingen op uw situatie van toepassing zijn die kunnen leiden tot een lokale btw-registratieplicht). Stel bij voorkeur, en voor zover mogelijk, contracten op of pas bestaande contracten aan.

Ad 4: ‘Tussenschakels’

Deze nieuwe regel is vooral bedoeld om binnen de EU eenvoudiger en eenduidiger te kunnen bepalen welke specifieke (deel)levering als intracommunautair moet worden aangemerkt, in het geval het vervoer wordt verricht door namens tussenschakels in de keten. Als basisregel geldt dat de IC-transactie wordt toegewezen aan de levering die wordt verricht aan de tussenpersoon en dat de leveringstransactie wordt beschouwd als een lokale btw-transactie. Indien echter een (vervoers)partij/(tussenschakel) aan zijn leverancier een geldig btw-nummer heeft verstrekt dat is uitgegeven in het EU-land van eerste levering, dan zal de intracommunautaire levering juist aan de levering door de tussenhandelaar worden toegekend. In dergelijke gevallen wordt juist het eerste transport van zijn leverancier vanuit btw-oogpunt als een lokale levering beschouwd. In de blog vindt u een grafische weergave van de gevolgen van de Quick Fixes.

Actie: Bepaal of u op dit moment onderdeel bent van ketentransacties waarbij het transport van de goederen niet wordt uitgevoerd door, of voor rekening van, de eerste leverancier. In dat geval raden wij u ten zeerste aan om een inschatting te maken van de impact van deze wijziging.

Voor de een zijn deze wijzigingen al met een (nood)verbandje opgelost, terwijl bij een ander een ‘chirurgische ingreep’ in systemen en processen nodig is. In beide gevallen geldt: raadpleeg voor hulp zo snel mogelijk uw ‘Btw-arts’….